Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Zacna Czaja, bozena.zacnaczaja@powiat.oswiecim.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 116 913. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu powinnna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Poradnia niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Poradnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Poradnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Głowne wejście do Poradni znajduje się w prawym skrzydle budynku. Jest wejsciem wspólnym z jednostkami: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Małopolskie Centrum Doskonalnia Nauczycieli. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dosotoswany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Na końcu wspólnego dla ww. jednostek korytarza, po lewej stronie, znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Poradni znajduje się na drugim piętrze. Ze względu na stan padnemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom Poradni, otowarte zsotało drugie wejście, ktore znajduje się po przeciwnej stornie budynku. Wejście to nie posiada windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 3. Urządzenia sanitarne w tolacie dla pacjntów wyposażone są w poręcze dla osób niepenosprawnych.
 4. Parking przed budynkiem posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do placówki istnieje możliwość wejścia z psem asystentującym. Ze względu na to, że pacjentami Poradni są dzieci i młodzież, pies powinien mieć założony kaganiec.
 6. Placówka nie dysponuje programami, aplikacjami ułatwiającymi komunikację werbalną osobom słabosłyszącym.
 7. W Poradni nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on line.
 8. Do końca 2022 roku storna internetowa Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Oświecimiu zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnej.

Skip to content