Polityka ochrony małoletnich  przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu

Załącznik Nr 1

do dokumentu „Standardy ochrony małoletnich” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu, zwanej dalej Poradnią, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik Poradni traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy
w jakiejkolwiek formie. Pracownicy Poradni działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Poradni oraz swoich kompetencji. Pracownicy Poradni działają zgodnie z przyjętą
w Poradni Polityką ochrony dzieci, zwanej dalej Polityką.


Rozdział I

Terminologia

 1. Pracownikiem Poradni jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub mianowanie, zajmująca stanowisko pedagogiczne lub w charakterze administracji, obsługi, a także osoby współpracujące z nimi, w tym studenci odbywający praktyki zawodowe.
 2. Dzieckiem jest każda osoba od urodzenia do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzice/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
 4. Zgoda rodziców dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka w sytuacji, gdy oboje posiadają pełne prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Poradni lub zagrożenie dobra dziecka lub zaniedbywanie go przez jego opiekunów.
 6. Pod pojęciem cyberprzemocy należy rozumieć przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 7. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
 8. Osoba odpowiedzialna za Politykę w Poradni to wyznaczony przez dyrektora pracownik sprawujący nadzór nad jej realizacją i monitorujący jej funkcjonowanie.


Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 1. Pracownicy Poradni posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci (także z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej).
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Poradni podejmują rozmowę z rodzicami prawnymi opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.
 3. Pracownicy Poradni monitorują sytuację dziecka wobec którego zidentyfikowano czynniki ryzyka jego krzywdzenia.
 4. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko, dziecko-dziecko zamieszczone poniżej:

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu z dziećmi

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, współpracowników. Znajomość zasad jest potwierdzone podpisem oświadczenia. Załącznik nr 13 (DOCX).

Relacje personelu z dziećmi

Jesteś zobowiązana do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania.

Komunikacja z dziećmi

 • W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
 • Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 • Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 • Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje
  o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 • Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 • Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.
 • Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie
  w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 • Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęła instytucja) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

Działania z dziećmi

 • Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 • Unikaj faworyzowania dzieci.
 • Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
 • Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także uniemożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci.
 • Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
 • Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych. Nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.
 • Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane dyrekcji. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

Kontakt fizyczny z dziećmi

Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.

 • Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 • Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 • Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
 • Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 • Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo  i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 • Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 • W sytuacjach wymagających czynności higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku
  w ubieraniu i rozbieraniu, myciu, w korzystaniu z toalety. Zadbaj o to, aby w każdej
  z czynności higienicznych asystowała jego rodzic/opiekun.

Kontakty poza godzinami pracy

Co do zasady kontakt z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy, kanałami służbowymi  i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.

 • Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 • Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (telefon służbowy).
 • Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, musisz poinformować tym dyrekcję, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 • Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

Bezpieczeństwo online

Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także Twoich własnych działań w internecie.

Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których możesz spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzystasz. Jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w Twoją cyfrową aktywność.

 • Nie wolno Ci nawiązywać kontaktów z uczniami i uczennicami poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
 • W trakcie badań/terapii osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub wyciszone, a funkcjonalność bluetooth wyłączona na terenie instytucji.
 • Rekrutacja pracowników Poradni odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu

 • Poznaj dane kandydata/kandydatki, które pozwolą Ci jak najlepiej poznać jego/jej kwalifikacje,
  w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci
  i szacunek do ich godności.

        Placówka musi zadbać, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby współpracujące) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.

Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, placówka może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:

a. wykształcenia,

b. kwalifikacji zawodowych,

c. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

W każdym przypadku placówka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Placówka powinna zatem znać:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

 • Poproś kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia. Placówka może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Placówka nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy.
 • Pobierz dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi placówka jest zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl.

By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu placówki.

Aby sprawdzić osobę w Rejestrze placówka potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:

Załącznik Nr 1(DOCX)

a. imię i nazwisko,

b. data urodzenia,

c. pesel,

d. nazwisko rodowe,

e. imię ojca,

f. imię matki.

Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

 • Pobierz od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
  w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii      (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 • Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć Ci również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.
 • Pobierz od kandydata/kandydatki oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz
  z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
 • Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • Gdy pozwalają na to przepisy prawa, placówka jest zobowiązana do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności.

Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. pracowników samorządowych oraz nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych.

 • W przypadku niemożliwości przedstawienia poproś kandydata/kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych. Załącznik Nr 2 (DOCX)


Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.
 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
  1. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem)
  1. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;
  1. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem);
 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:
  1. pracownika/współpracownika Poradni
  1. inne osoby trzecie
  1. rodziców/opiekunów prawnych
  1. inne dziecko

Zasady ogólne:

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika Poradni podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek przekazanie uzyskanej informacji Dyrektorowi Poradni. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Załącznik nr 3 (DOCX).
 2. Interwencja prowadzona jest przez Dyrektora Poradni, a w przypadku jego nieobecności, osobę odpowiedzialną za realizację Polityki w Poradni.
 3. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do prowadzenia interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez Dyrektora Poradni.
 4. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony kierownictwa Poradni, wówczas działania opisane
  w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.
 5. Do udziału w interwencji można doprosić specjalistów, w szczególności psychologów
  i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z dzieckiem o trudnych doświadczeniach.
 6. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie), 997 (policja). Poinformowania służb dokonuje pracownik/współpracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu
  i następnie wypełnia kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 (DOCX).
 7. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 3 (DOCX) do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
 8. Wszyscy pracownicy Poradni i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane,
  są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 9. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
 1. Schemat interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

ze strony pracownika/współpracownika Poradni.

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika/współpracownika organizacji osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi
  (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy. 
 2. Kierownictwo Poradni przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka,
  w szczególności jego opiekunami. Stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka.

         Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Załącznik nr 3 (DOCX)

 • Kierownictwo Poradni organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 • W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo kierownictwo Poradni sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Załączniki nr 4 i 5 (DOCX).
 • W przypadku gdy pracownik/współpracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, kierownictwo organizacji powinno zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać pracownika/współpracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia.  W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia dziecka. Jeżeli pracownik/współpracownik, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez organizację, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz  wstępu tej osoby na teren Poradni, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą. 
 • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

przez inne osoby trzecie.

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną) kierownictwo Poradni przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami. Kierownictwo organizacji stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka.

Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Załącznik nr 3 (DOCX).

 • Kierownictwo Poradni organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 • W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo kierownictwo Poradni sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Załączniki nr 4 lub 5 (DOCX).
 • W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia kierownictwo Poradni sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego. Załącznik nr 6 (DOCX).
 • Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających.
 • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenie dziecka

ze strony rodziców /opiekunów.

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez rodziców/opiekunów kierownictwo Poradni przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka. Kierownictwo Poradni stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Załącznik nr 3 (DOCX).
 2. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo kierownictwo Poradni sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Załączniki 4 lub 5 (DOCX).
 3. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi
  w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), należy poinformować na piśmie właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika
  z sytuacji ubóstwa, bądź – w przypadku przemocy i zaniedbania – konieczności wszczęcia procedury Niebieskie Karty. Pracownicy Poradni jako placówki oświatowej uczestniczą
  w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, w tym uprawnieni są do samodzielnego jej wszczynania. Wzór „Niebieskiej Karty” . Załącznik nr 7.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających.
 • Schemat interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

                                  przez osobę nieletnią (przemoc rówieśnicza).

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w Poradni  (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzeniem oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Załącznik nr 3 (DOCX).  Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
 2. Wspólnie z rodzicami/opiekunami dziecka krzywdzącego należy opracować plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań.
 3. Z rodzicami/opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.
 4. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców/opiekunów, innych dorosłych bądź inne dzieci.
  W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy podjąć odpowiednie schematy procedur.
 5. W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczęszcza do organizacji należy porozmawiać
  z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z rodzicami dziecka krzywdzonego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Kierownictwo organizacji organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz
  o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie rodziców dziecka krzywdzącego).
 6. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie. Załączniki nr 4 lub 6 (DOCX).
 7. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie. Załączniki nr 4 lub 5 (DOCX).


Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka.

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane zgodnie z zadaniami wynikającymi z Ustawy o systemie oświaty i funkcjami Statutowymi Poradni.
 4. Dane osobowe dziecka wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.
 5. Poradnia zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 6. Zespołu Wsparcia Informatycznego – Wydziału Informatyki – Starostwa Powiatowego
  w Oświęcimiu powołanego na mocy  Zarządzeniem Nr 40/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zasad obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
  i jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski, który pełni jednocześnie funkcję Administratora Systemów Informatycznych w Poradni, w ramach powierzonych obowiązków odpowiedzialny jest m.in. za:
 7. politykę bezpieczeństwa systemem informatycznym w Poradni
 8. bieżący monitoring oraz zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego
 9. optymalizację wydajności systemu informatycznego
 10. instalację oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 11. konfigurowanie oraz administrowanie oprogramowaniem systemowym i sieciowym zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem,
 12. administrowanie kontami dostępu użytkowników w zakresie oprogramowania,
 13. wykonywanie kopii bezpieczeństwa ,
 14. opracowywanie instrukcji oraz procedur określających zarządzaniem systemem informatycznym,
 15. przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 16. modyfikowanie procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń,
 17. aktualizowanie komponentów systemu informatycznego oprogramowania, oprogramowania antywirusowego,
 18. bieżącą obsługę informatyczną,
 19.  nadzór nad posiadanymi przez jednostkę urządzeniami informatycznymi.
 • Na mocy § 1, ust. 4. W§ 34a pkt 1) i 2) Uchwały Nr 173/681/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Oświęcimiu Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu, pełniący funkcję Inspektora Danych Osobowych w Poradni, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Oświęcimiu, zwłaszcza tych dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do danych,
ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 • Administratorem danych osobowych małoletnich i ich rodziców/opiekunów jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu reprezentowana przez Dyrektora.
 • Do przetwarzania danych osobowych dzieci dopuszczone są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Poradni.
 • Osoby dopuszczone do przetwarzania danych mają obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie za zgodą dyrektora Poradni wyłącznie osobom uprawnionym i podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.
 • Pracownik Poradni jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział V

Zasady ochrony informacji o dziecku i jego wizerunku.

 1. Poradnia uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. W Poradni nie utrwala się wizerunku dzieci w jakiejkolwiek formie do celów reklamowych czy promocyjnych (nie umieszcza się na ulotkach Poradni, plakatach czy też na stronie internetowej).
 3. Pracownik Poradni może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 4. Pracownik Poradni nie ma prawa udostępniać przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani
  o jego rodzinie czy sytuacji życiowej.
 5. Pracownik Poradni nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik Poradni jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 6. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Poradni. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor.

Rozdział VI

Zasady ochrony dostępu do Internetu

 1. Na terenie Poradni dziecko nie ma dostępu do infrastruktury sieciowej Internetu.
 2. Sieć Internetu jest monitorowana w taki sposób aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
 3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie Poradni bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 4. Na wszystkich laptopach z dostępem do Internetu jest zainstalowane oraz systematycznie aktualizowane oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe, firewall – zabezpieczenia sieci
  i systemów.
 5. Za bezpieczeństwo sieci odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Informatycznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na mocy  Zarządzeniem Nr 40/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zasad obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
  i jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski, którzy pełnią jednocześnie funkcję Administratora Systemów Informatycznych w Poradni.
 6. Możliwość wykorzystania przez dziecko technologii komputerowej możliwe jest wyłącznie w trakcie prowadzonej przez specjalistę diagnozy lub terapii. W trakcie ww. czynności pedagog, psycholog,  logopeda, rehabilitant, zawsze obecny jest razem z dzieckiem w gabinecie.
 7. Na terenie Poradni małoletni przebywają pod opieką swoich opiekunów. Jeśli małoletni przynoszą do Poradni telefony komórkowe lub inny sprzęt elektroniczny robią to za zgodą opiekunów,
  na własną odpowiedzialność.
 8. Małoletni nie mogą korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych
  z dostępem do Internetu podczas badań, terapii
  .
 9. Przed rozpoczęciem badań/terapii małoletni ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon, wyłączyć funkcjonalność bluetooth, schować telefon aby pozostawał niewidoczny.
 10. Na terenie Poradni zakazuje się małoletnim filmowania, fotografowania oraz utrwalania dźwięku na jakichkolwiek urządzeniach cyfrowych.
 11. Jeżeli pracownik Poradni dowie się od dziecka, jego rodzica lub opiekuna albo od innego pracownika Poradni, że zaistniała możliwość skrzywdzenia dziecka z wykorzystaniem Internetu (korzystanie przez dziecko ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku dziecka
  w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) w każdym przypadku podejmuje się działania zgodnie ze schematami interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci zawartych w Polityce

Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki

 1. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną/koordynatora za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w Poradni.

      Wyznaczam Panią Sylwię Pyrek.

 • Koordynator odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji Polityki, reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 • Przeprowadza wśród pracowników raz na rok ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje Dyrektorowi Poradni. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 8 (DOCX).
 • Przeprowadza audyt wewnętrzny, który ma ułatwić diagnozę aktualnego stanu realizacji standardów w Poradni oraz ocenę ryzyka krzywdzenia dzieci w placówce, która pomoże
  w identyfikacji czynników ryzyka na różnych polach funkcjonowania placówki.  Schemat pytań „Ocena ryzyka” stanowi Załącznik Nr 9 (DOCX),  tabela „Obszar ryzyka” stanowi Załącznik Nr 10 (DOCX).
 • Przygotowuje i koordynuje szkolenia dla pracowników z dziedziny wiedzy dotyczącej m.in.: praw dzieci, ochrony dzieci przed przemocą, rozpoznawanie symptomów krzywdzenia, pomoc dzieciom pokrzywdzonym, zagrożenia dzieci w Internecie, wychowanie bez przemocy, przemoc rówieśnicza, itp. Tabela identyfikacji potrzeb informacyjnych i szkoleniowych stanowi Załącznik nr 11 (DOCX).
 • Dyrektor, w oparciu o stały monitoring, na wniosek osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki
  w Poradni wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe jej brzmienie.
 • W zakresie zadań osoby odpowiedzialnej w kwestiach związanych z ochroną dzieci będzie m.in.:
 • odbieranie zgłoszeń dotyczących problemów związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci,
 • reagowanie na te zgłoszenia, w razie potrzeby proszenie o dodatkowe informacje,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń podejrzenia krzywdzenia małoletnich oraz protokołów interwencji.  Protokół interwencji w przypadku zastosowania procedur podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego stanowi Załącznik Nr 12 (DOCX).
 • ustalenie zabezpieczonego miejsca przechowywania i osób uprawnionych do prowadzenia dokumentów;
 • konsultowanie się w miarę potrzeb z innymi podmiotami, m.in. z poradniami psychologiczno-

     pedagogicznymi, ośrodkami opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, ośrodkami pomocy społecznej czy lokalnymi organizacjami pozarządowymi,

 • w uzasadnionych przypadkach zgłaszanie sprawy odpowiednim służbom: pomocy społecznej, policji, sądowi rodzinnemu, prokuraturze, przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego (procedura „Niebieskie Karty”).
 • skuteczne informowanie pracowników, rodziców/opiekunów, dzieci – dokumenty powinny być zamieszczana na stronie internetowej Poradni, tablicy informacyjnej.


Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. od dnia 15.02.2024 r.
 2. Ogłoszenie Polityki następuje w sposób dostępny dla pracowników Poradni poprzez wywieszenie tekstu w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń – pokój 11 (sala konferencyjna/pokój nauczycielski), w segregatorze – pokój 12 (sekretariat), zamieszczenie na stronie internetowej Poradni oraz poprzez przesłanie jej tekstu pracownikom drogą elektroniczną (służbowe e-maile, komunikator wewnętrzny – aplikacja do komunikacji zespołowej).
 3. Ogłoszenie Polityki dla rodziców/opiekunów i małoletnich następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Poradni oraz tablicy informacyjnej w poczekalni.
 4. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami będzie odnotowane w aktach osobowych pracownika poprzez podpisanie „Oświadczenia pracownika”. Załącznik nr 13.

Skip to content