Opracowania

« Powrót

Wskazania do pracy z dzieckiem niedosłyszącym w przedszkolu - opracowane przez mgr Halinę Makulec – surdopedagoga

2016.10.26

Uwzględniając trudności wynikające z obniżonej percepcji słuchowej należy:

 • posadzić dziecko bliżej nauczyciela;
 • zwracać uwagę by twarz mówiącego była dobrze oświetlona (odczytywanie mowy z ust);
 • mowa mówiącego winna być wyraźna, nieco powolniejsza, formułowana w krótkich, jasnych zdaniach;
 • ułatwić rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem rozmowy (drobne wskazówki dodatkowe, słowo kluczowe, które ma główne znaczenie w danej rozmowie).

W toku prowadzonych zajęć:

 • sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych - w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień i naprowadzeń (np.: w formie graficznej);
 • pytania i polecenia słowne formułować w sposób jasny, sprawdzać rozumienie przekazywanych treści słownych i w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień wykorzystując sytuacje, ilustracje, stosować także pytania pomocnicze, powtórzenia, schematy graficzne;
 • zachęcać do wypowiadania się na określone tematy prostymi zdaniami zawierającymi podmiot i orzeczenie, w późniejszym czasie także bliższe określenia;
 • czytanki opracowywać z dzieckiem z wyprzedzeniem na zajęciach indywidualnych (stosując konkrety, ilustracje, scenki rodzajowe);
 • zwrócić szczególną uwagę na czytanie ze zrozumieniem;
 • tworzyć z dzieckiem „pamiętnik z ważnymi dla dziecka zdarzeniami” np. pobyt u babci, wyjazd do Mc Donalda, itp. (proste ilustracje z opisem danej sytuacji);
 • układać krótkie teksty słowne komentujące bezpośrednie wydarzenia z życia dziecka lub historyjki obrazkowe, aby mieć pewność, że dziecko rozumie czytany tekst;
 • nie wymagać czytania i recytacji wierszy z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa i pauz;
 • pozostawić dziecku większą ilość czasu na sformułowanie odpowiedzi lub wykonanie działania.
 • łagodzić sytuacje stresowe;
 • mobilizować zachętą i pochwałą do systematycznego pokonywania trudności, okazywać wobec grupy zadowolenie z drobnych nawet osiągnięć dziecka;
 • wykorzystując możliwości intelektualne pomagać w pozytywnym zaistnieniu w grupie.

Ściśle współpracować z rodzicami dziecka:

 • udzielać wskazówek celem utrwalenia materiału dydaktycznego w domu;
 • przekazywać pisemny zestaw słów ważny dla danego materiału programowego.

Kontynuować terapię surdopedagogiczną.Prawidłowe funkcjonowanie dziecka z dysfunkcją słuchu w przedszkolu zależy w głównej mierze od warunków organizowanych przez środowisko, w którym się ono wychowuje. Nie wszystkie dzieci niedosłyszące mogą w pełni realizować zalecenia programu przewidzianego w zerówce.Tylko skoordynowana działalność placówki, specjalistów (surdopedagogów, logopedów) i rodziców może zapewnić im niezbędne warunki do rozwoju i osiągnięcia dojrzałości szkolnej.  


Opracowanie: Profitnet.pl