Opracowania

« Powrót

Dyskalkulia - nowe zjawisko

2016.10.26

Dyskalkulia – rozwojowe zaburzenia w kształtowaniu się u dziecka pojęć liczbowych oraz opanowaniu przez nie umiejętności dokonywania operacji matematycznych.

Należy ją rozpoznawać tylko wtedy, gdy zasób wiadomości z matematyki badanego dziecka (mierzona rzetelnym i trafnym testem) jest istotnie niższy w stosunku do:

 • klasy, do której uczęszcza;
 • jego wieku życia;
 • jego globalnego wieku inteligencji
 • oraz mimo zastosowania właściwych metod nauczania

U podłoża dyskalkuli leżą wybiórcze, parcjalne deficyty niektórych zdolności, np.:

 • pamięci słuchowej i wzrokowej oraz wzrokowo-słuchowej pamięci liczb;
 • percepcji długości, wielkości, kształtu i liczby przedmiotów; odpowiedniości ilościowej i jakościowej;
 • zdolność szeregowania, klasyfikowania i myślenia operacyjnego (w efekcie dokonywania operacji matematycznych);
 • oraz integracji wzrokowo-ruchowej.

Przy rozpoznawaniu dyskalkulii należy wykluczyć jako przyczyny:

 • zaburzenia receptorów;
 • upośledzenie umysłowe;
 • brak motywacji do nauki szkolnej;
 • niewłaściwe metody nauczania

te bowiem czynniki mogą być przyczyną zwykłych trudności w opanowaniu matematyki, a nie dyskalkulia.


Opracowanie: Profitnet.pl