Opracowania

« Powrót

Wskazówki do pracy z uczniem z wadą wzroku (klasy starsze) - opracowała mgr Bożena Zacna - Czaja - tyflopsycholog

2016.10.26

 • wybrać odpowiednie miejsce w klasie, aby uczeń najlepiej widział to co jest napisane na tablicy;
 • wydłużyć czas na pracę samodzielną na lekcji i sprawdzianach;
 • w razie potrzeby ograniczyć tekst do logicznej całości, rozdziału;
 • wydłużyć czas na sporządzanie notatek z lekcji i umożliwić ich uzupełnienie np. na przerwie;
 • umożliwić podczas prac pisemnych ponownego ich sprawdzenia, uzupełnienia luk
  w tekście, ewentualnie ustnego
 • dopowiedzenia zadań nieskończonych z powodu braku czasu;
 • obniżyć wymagania przy ocenie poprawności zapisu: błędy typu wzrokowego wynikające z wady wzroku nie powinny
 • wpływać na ocenę całości pracy pisemnej;
 • zrezygnować z oceny poziomu graficznego wytworów pisemnych ucznia i z uwag tego dotyczących;
 • w razie potrzeby sprawdzać wiadomości w przewadze metodą ustną;
 • w przypadku niemożności odczytania zapisu przez nauczyciela polecić uczniowi głośne odczytanie swojej pracy;
 • z wyprzedzeniem informować ucznia o planowanym opracowywaniu lektury podając mu jednocześnie autorów
 • najlepiej opracowanych streszczeń a w przypadku obszernych lektur umożliwić skorzystanie z ich adaptacji
 • filmowych;
 • upewniać się, że uczeń rozumie polecenie do zadań, a jeśli to konieczne udzielić mu dodatkowych objaśnień;
 • uwzględniać specyficzne trudności ucznia wynikające z dysfunkcji wzroku w pisowni obcojezycznej oraz na lekcji
 • geografii i geometrii;
 • zadbać, aby sprawdziany były wydrukowane przejrzyście i wyraźnie i w razie potrzeby powiększoną czcionką.

Opracowanie: Profitnet.pl