Aktualności

« Powrót

RODO W PORADNI

2018.05.25

25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (Rozdział III, Sekcja 2, Artykuł 13),  informujemy, że: 

1.      Administratorem danych osobowych dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, praktykantów, wolontariuszy, gromadzonych w celu realizacji zadań statutowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Oświęcimiu      32-600 Oświęcim, ul. Bema 4  tel. 33/ 843 11 62  e-mail: info@poradnia-oswiecim.pl

Administrator dba o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne  z przepisami prawa.

2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Oświęcimiu jest Pan Wiesław Kmak na mocy Uchwały Nr 68/762/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18.04.2018 r. Dane kontaktowe:  Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel.33/ 844 96 41,      email: iod@powiat.oswiecim.pl

 3.      Cele przetwarzania danych osobowych określają zadania statutowe Poradni, wynikają z przepisów dot. oświaty:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 r. Nr 95 poz.425)
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59)
  • oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw.

4.      Źródłem danych osobowych podlegających przetwarzaniu w Poradni są rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, pełnoletni uczniowie upoważnieni do korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych niezbędnych  do organizacji działań statutowych przez osoby uprawnione do korzystania z usług Poradni, jest jednoznaczne z utratą możliwości korzystania z jej usług.

6.      Dane osobowe klientów mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa; w sytuacji potrzeby przekazania danych do innej poradni/placówki wymaga się pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi: rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego dziecka, pełnoletniego ucznia.

7.      Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni.

8.      Poradnia gwarantuje dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w takiej sytuacji zachodzi ewentualność zaniechania realizacji działań statutowych na rzecz konkretnej osoby), oraz prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody (w formie pisemnej) na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którą udzielił Administratorowi. Administrator ma obowiązek kompletnego i niezwłocznego usunięcia zgromadzonych danych.

9.      W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, klienci Poradni mogą wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Opracowanie: Profitnet.pl